نویسنده = علی اصغر مولوی رحیم کوهی فائق
تعداد مقالات: 2

1 واپیچش طیف گاماها و محاسبه نسبت نوترون به گامای MeV 4.438 چشمه Am- Be 241
علی اصغر مولوی رحیم کوهی فائق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (826.7 K)

2 اندازه گیری تجربی پاسخ تحلیلگر چند کاناله (MCA) به انباشت دو تپ
علی اصغر مولوی رحیم کوهی فائق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (748.47 K)