نویسنده = مهدوی محمد علیمن محمود
تعداد مقالات: 2

1 محاسبه تحلیلی تراز انرژی اتمهای میونی برای l=!0
مهدوی محمد علیمن محمود
مشاهده مقاله

2 محاسبه تحلیلی تراز انرژی اتمهای میونی برای l!=0
مهدوی محمد علیمن محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.95 K)