نویسنده = نوید کدخدائی حسن صبوحی و فرزاد مرادیان نژاد
تعداد مقالات: 1

1 بهینه سازی شیب حرارتی در مرحله افزودنی زدایی سینترینگ قرصهای دی اکسید اورانیوم
نوید کدخدائی حسن صبوحی و فرزاد مرادیان نژاد
مشاهده مقاله