نویسنده = ناصر قدسی امید مراد راضیه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تأثیر قطبش هستهها بر روی محاسب? سطح مقطع همجوشی یونهای سنگین
ناصر قدسی امید مراد راضیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.18 K)