نویسنده = محمدمهدی فیروزآبادی جواد عبدالهی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه سطح مقطع تولید دومرحلهای و زیر آستانهای مزون +K در بر همکنش پروتون– هسته
محمدمهدی فیروزآبادی جواد عبدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.21 K)