نویسنده = رضا صفری وحید مهرپور
تعداد مقالات: 1

1 پتانسیل اپتیکی واکنش یون سنگین O+ 208Pb16 با توجه به یک مدل اپتیکی تعمیم یافته
رضا صفری وحید مهرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.43 K)