نویسنده = موسی زارع ثانی مهدی رضائیان محمدرضا نعمت اللهی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی توزیع دما و انتقال حرارت در دو نوع قرص سوخت توپر و توخالی قبل و بعد از تر کخوردگی در داخل قرص
موسی زارع ثانی مهدی رضائیان محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.44 K)