نویسنده = علیمحمد نیکو احمد شیرانی و ایرج شهابی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه شار نسبی نوترون در رآکتور MNSR با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تجربی
علیمحمد نیکو احمد شیرانی و ایرج شهابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.33 K)