نویسنده = سید حسین گنجیانی امیر سعید شیرانی بهاره فیروزآبادی مسعود منصوری
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل CFDانتقال حرارت در مجتمع سوخت راکتور 0001-VVER
سید حسین گنجیانی امیر سعید شیرانی بهاره فیروزآبادی مسعود منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.47 K)