نویسنده = علی اکبر علیایی سیمین مهدیزاده رضا فقیهی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی دز مؤثر ارگانهای بدن در CT معمولی، اسپیرال، دوال اسپیرال با اندازهگیری CTDI و نرم افزار 052-SR
علی اکبر علیایی سیمین مهدیزاده رضا فقیهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (102.39 K)