نویسنده = شهاب شیبانی رضا نقدی محمدرضا جوانشیر حسین پوربیگی و داود بیک نژاد
تعداد مقالات: 1

1 ساخت چشمه براکی تراپی ید - 125 به روش جذب بر روی میکروکره های آلومینا جهت مقاصد درمانی
شهاب شیبانی رضا نقدی محمدرضا جوانشیر حسین پوربیگی و داود بیک نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.47 K)