نویسنده = خسرو بنام محمدرضا اسکندری
تعداد مقالات: 2

1 تعیین شرط لاوسون برای واکنشهای dt,ddt,ddh
خسرو بنام محمدرضا اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.53 K)

2 محاسبه سطح مقطع و سیگماوی برای واکنشهای dt,ddt,ddh
خسرو بنام محمدرضا اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.7 K)