نویسنده = سعید سهیلی زینب جاودانی هما
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ناهمسانگردی زاویه ای و گشتاور اینرسی مؤثر برای واکنش شکافت القایی 206Pb(a , f )
سعید سهیلی زینب جاودانی هما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.63 K)