نویسنده = فاطمه سلمانی رضائی امیرحسین فقهی سید محمودرضا آقامیری
تعداد مقالات: 1

1 ساخت فانتوم سینه و بررسی اثر تغییر kVp بر دز جذب شده آن طی ماموگرافی به روش تجربی
فاطمه سلمانی رضائی امیرحسین فقهی سید محمودرضا آقامیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.95 K)