نویسنده = داریوش رضائی اچبلاغ هاشم میری حکیم آباد رضا ایزدی نجف آبادی
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از آشکارساز He3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک
داریوش رضائی اچبلاغ هاشم میری حکیم آباد رضا ایزدی نجف آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.04 K)