نویسنده = بهاره روستایی حسین خلفی سید محمد میروکیلی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه رفتار نوترونی و ترموهیدرولیکی سوخت راکتور تحقیقاتی MTR از نوع صفحه ای و میله ای
بهاره روستایی حسین خلفی سید محمد میروکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175 K)