نویسنده = یاشار رحمانیو محمد ره گشای
تعداد مقالات: 1

1 بررسی و محاسبه تغییرات پارامتر های ضریب کندکتانس و فشار گپ بر حسب توان خطی راکتور 0001-VVER بوشهر
یاشار رحمانیو محمد ره گشای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.91 K)