نویسنده = محمدحسین نادری جلیل جعفری محمدباقر غفرانی مرضیه عبدالعظیمی
تعداد مقالات: 2

1 توسعه کد کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتورهای گازی دما بالا با استفاده از روش تفاضل محدود
محمدحسین نادری جلیل جعفری محمدباقر غفرانی مرضیه عبدالعظیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.62 K)

2 توسعه کد کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتورهای گازی دما بالا با سوخت توخالی
محمدحسین نادری جلیل جعفری محمدباقر غفرانی مرضیه عبدالعظیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (202.74 K)