نویسنده = ناهید صادقی حسین سجادی رامین سالارتاش
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی پخش مواد رادیواکتیو خروجی از دودکشهای راکتور تحقیقاتی و آزمایشگاههای رادیوایزوتوپ تهران
ناهید صادقی حسین سجادی رامین سالارتاش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.84 K)