نویسنده = محمدرضا شجاعی مظاهر عظیم زاده علی اکبر رجبی
تعداد مقالات: 1

1 برهم کنش بین نوکلئونها با حضور پتانسیل های غیر مرکزی ومحاسبه ویژه مقادیرو ویژه توابع شعاعی و زاویه ای نوکلئونها
محمدرضا شجاعی مظاهر عظیم زاده علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.77 K)