نویسنده = نوشین حاجی حسنی فریدون عباسی دوانی مجید شهریاری محمد جواد صفری
تعداد مقالات: 1

1 ساخت اجزا ء آشکارساز نوترون با استفاده از محاسبه پاسخ سوسوزن پلاستیک و بررسی تأثیر رنگ در خروجی آن
نوشین حاجی حسنی فریدون عباسی دوانی مجید شهریاری محمد جواد صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.29 K)