نویسنده = مرتضی اسمعیلی نوجه دهی امیدرضا کاکوئی محمد فراهانی فرمهینی
تعداد مقالات: 1

1 مشخصه یابی سیلیسیوم متخلخل به روش آنالیز باریکه یونی
مرتضی اسمعیلی نوجه دهی امیدرضا کاکوئی محمد فراهانی فرمهینی
مشاهده مقاله