نویسنده = نسرین صالحی علی اکبر مهمان دوست خواجه داد مجید قشنگ
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه لومینسانسی3- (پارا -تولوئیدینو)- 5 فنیل -1 -پارا- تولیل -1H- پیرول- 2 -(5H)- اُن: به عنوان یک سوسوزن آلی مایع
نسرین صالحی علی اکبر مهمان دوست خواجه داد مجید قشنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.75 K)