نویسنده = ساسان احمدیان فریدون عباسی دوانی فرشاد قاسمی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه میزان حساسیت فرکانس تشدید کاواکهای یک شتابدهنده خطی الکترون به دقت ساخت در مدهای نوسانی مختلف
ساسان احمدیان فریدون عباسی دوانی فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.07 K)