نویسنده = سجاد خرمزاده جمشید خورسندی
تعداد مقالات: 1

1 اندازهگیری شار نوترون در رآکتور زیربحرانی اصفهان و مقایسه نتایج با محاسبات با کُدهای WIMSو CITATION
سجاد خرمزاده جمشید خورسندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.8 K)