نویسنده = پوران نصرالهزاده زواردهی سید هاشم میری حکیم آباد لاله رفعت متولی
تعداد مقالات: 1

1 تعیین سطحمقطعهای ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونههای همگن مجهول
پوران نصرالهزاده زواردهی سید هاشم میری حکیم آباد لاله رفعت متولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.39 K)