نویسنده = اکرم پورمتین علیرضا خانچی محمد حسین مشهدی زاده عباس کیان پیشه
تعداد مقالات: 1

1 حذف گادولینیم از محلولهای آبی با استفاده از کروماتوگرافی استخراجی شامل رزین جدید آغشته به استخراج کننده سیانکس 923
اکرم پورمتین علیرضا خانچی محمد حسین مشهدی زاده عباس کیان پیشه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (336.04 K)