نویسنده = مرتضی قاسمی ترک آباد علیرضا کشتکار سید جابر صفدری رضا دباغ
تعداد مقالات: 2

1 حذف و بازیابی اورانیوم محلول در آب با استفاده از فناوری جذب زیستی
مرتضی قاسمی ترک آباد علیرضا کشتکار سید جابر صفدری رضا دباغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.08 K)

2 جذب زیستی اورانیوم از محلو لهای آبی با استفاده از جلبک قهوه ای در ستون بستر ثابت
مرتضی قاسمی ترک آباد علیرضا کشتکار سید جابر صفدری رضا دباغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.64 K)