نویسنده = سوسن بیات شهید دکتر مجید شهریاری دکتر بهجت قاسمی مهندس محمد صادق ناصری
تعداد مقالات: 1

1 گلولهای آزمایشـگاهیبا Bowl وBall از جنس زیرکونیا (2ZrO) استفاده شد. نمونههای استاندارد و واقعی با استفاده از دسـتگاه پـراش- اندازه گیری آلفا و بتا کل موجود در آب های زیرزمینی استان تهران
سوسن بیات شهید دکتر مجید شهریاری دکتر بهجت قاسمی مهندس محمد صادق ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.77 K)