نویسنده = امیر حسین صفاری امیر سعید شیرانی عبدالحمید مینوچهر
تعداد مقالات: 1

1 توسعه برنامه محاسباتی برای بکارگیری کد COBRA-EN جهت تحلیل زیرکانال قلب راکتورهای PWRبا سوخت حلقوی
امیر حسین صفاری امیر سعید شیرانی عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.8 K)