نویسنده = سپیده آقاجان پور امیرسعید شیرانی ویدا یگانه احمد حسینی غفار محمدحسین نادری
تعداد مقالات: 1

1 راستی آزمایی و تحلیل رفتار گذرای راکتورآموزشی 11-UTRSدر حادثه خرابی ناگهانی یکی از پمپ های خنک کننده مدار اول با استفاده از کد تحلیلی RELAP5/MODE3.2
سپیده آقاجان پور امیرسعید شیرانی ویدا یگانه احمد حسینی غفار محمدحسین نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (624.92 K)