نویسنده = ثقفی مهدی غفرانی محمدباقر
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل حساسیت نتایج مدلسازی حادثه SBO در کد MELCOR به نودبندیهای مختلف
ثقفی مهدی غفرانی محمدباقر
مشاهده مقاله