نویسنده = رحیمی رفیع علی عباسیان احمدرضا ایروانی مژگان محمدی فر محمد
تعداد مقالات: 1

1 رفتار تخلخل در قرص سوخت هستهای 2UO
رحیمی رفیع علی عباسیان احمدرضا ایروانی مژگان محمدی فر محمد
مشاهده مقاله