نویسنده = رستم پور ملیحه عبودزاده محمدرضا صادقی مهدی حمیدی سعید
تعداد مقالات: 1

1 پارامترهای بهینه پتانسیل مدل اپتیکی و چگالی ترازهای هسته مرکب برای تعیین سطح مقطع تولید Zn 36
رستم پور ملیحه عبودزاده محمدرضا صادقی مهدی حمیدی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (638.64 K)