نویسنده = ربیع زاده مینا کاردان اعظم
تعداد مقالات: 1

1 حالت های ایزومری و تأثیر نیروی جفت شدگی بر آنها در هسته Hf871
ربیع زاده مینا کاردان اعظم
مشاهده مقاله