نویسنده = هادی فقیه زاده محمد اتوکش داریوش سردارینرگس اعتمادی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر پرتو گاما بر میکروارگانسیم های شیرابه های زباله های شهری
هادی فقیه زاده محمد اتوکش داریوش سردارینرگس اعتمادی
مشاهده مقاله