نویسنده = مصطفیزاده مجید خوشنویس تورج موسویان سیدخلیل
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات ارزیابی پایداری خط لولههای پرانرژی در آنالیز نشت قبل از شکست
مصطفیزاده مجید خوشنویس تورج موسویان سیدخلیل
مشاهده مقاله