نویسنده = آرمات آیدا حسنآبادی حسن
تعداد مقالات: 1

1 واپاشی بتازایی ایزوبارهای هیپروهسته 0? و محاسبه انرژی بستگی هیپرون 0? در هسته
آرمات آیدا حسنآبادی حسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.35 K)