نویسنده = محمد قائدرحمتی مصطفی حسنزاده سید امیرحسین فقهی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبهی و آنالیز پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور مینیاتوری اصفهان )MNSR( با استفاده از روش های برازش شیب، اختلال، مونتکارلو و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع
محمد قائدرحمتی مصطفی حسنزاده سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.97 K)