نویسنده = طالبی منصور غضنفری ولی اله
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز ترموهیدرولیکی مولد بخار راکتور NuScale با استفاده از مدل MASLWR
طالبی منصور غضنفری ولی اله
مشاهده مقاله