نویسنده = علیپور زهرا بیات اسمعیل روشن محسن جمیلی سعید
تعداد مقالات: 1

1 پیش بینی پاسخ یک سیستم تصویربرداری ایکس پس پراکنده به آزمونهای استاندارد کیفیت تصویر با استفاده از شبیهسازی MCNPX
علیپور زهرا بیات اسمعیل روشن محسن جمیلی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.88 K)