نویسنده = کیقبادی مهدی صمدفام محمد آقابیگی حمیدرضا مفتون ابوالفضل
تعداد مقالات: 2

1 گروه بندی جریان های پسمان نیروگاه اتمی بوشهر برای تعیین ضرایب مقیاس
کیقبادی مهدی صمدفام محمد آقابیگی حمیدرضا مفتون ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (307.24 K)

2 تخمین تعداد نمونه های مورد نیاز برای تعیین ضرایب مقیاس در پسمان عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر
کیقبادی مهدی صمدفام محمد آقابیگی حمیدرضا مفتون ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.77 K)