نویسنده = صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
تعداد مقالات: 5

1 شناسایی کمّی سهم مکانیسمهای مختلف در جذبزیستی اورانیوم توسط جاذب ترکیبی
صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.47 K)

2 بررسی تاثیر تثبیت میکروارگانیسمها بر روی تنوع و دانسیته گروههای عاملی موجود بر روی سطح جاذب ترکیبی
صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.38 K)

3 بکارگیری تلفیقی آنالیزهای PIXE–RBS برای ارزیابی نقش تبادل یون در جذبزیستی اورانیوم توسط جاذبزیستی ترکیبی
صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.56 K)

4 سلولهای باکتریایی Pseudomonas putida تثبیتشده درون ماتریس کیتوزان: یک بیوجاذب ترکیبی مناسب برای جذبزیستی اورانیم از محلولهای آبی
صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (688.29 K)

5 تاثیر pH محلول بر میزان جذبزیستی اورانیم از محلول آبی با استفاده از بیوجاذب ترکیبی Pseudomonas putida تثبیت شده
صحبتزاده هژبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابر فاطمی فائزه قاسمی ترکآباد مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.19 K)