نویسنده = پهلوانی محمد رضا مهدی پور کلدیانی پیام
تعداد مقالات: 1

1 مروری بر سد شکافت سه قله ای هسته های ابر سنگین اکتینید و کاربردهای آن در محاسبه سطح مقطع شکافت
پهلوانی محمد رضا مهدی پور کلدیانی پیام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.08 K)