نویسنده = قاسمی ترک آباد مرتضی کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرصحبتزاده لنبر هژبر
تعداد مقالات: 4

1 بررسی تاثیر غلظت بر عملکرد نانوفیلتراسیون در استخراج اورانیم از محلول فروشویی
قاسمی ترک آباد مرتضی کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرصحبتزاده لنبر هژبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.83 K)

2 بررسی تاثیر فشار بر عملکرد غشاهای نانوفیلتر در تغلیظ و خالصسازی محلول فروشویی
قاسمی ترک آباد مرتضی کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرصحبتزاده لنبر هژبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.58 K)

3 بررسی امکان جداسازی آهن) III( از اورانیم با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون
قاسمی ترک آباد مرتضی کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرصحبتزاده لنبر هژبر
مشاهده مقاله

4 جداسازی انتخابی اورانیم از یونهای تک ظرفیتی و دو ظرفیتی با استفاده از غشای نانوفیلتر پلی آمیدی
قاسمی ترک آباد مرتضی کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرصحبتزاده لنبر هژبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (512.86 K)