نویسنده = تبادار زهرا آقاجان پور سپیده جباری مسعود بنی فضل امینحاجی زاده سارا
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی مد خنک کاری نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و بررسی عملکرد سیستم های برداشت حرارت پسماند
تبادار زهرا آقاجان پور سپیده جباری مسعود بنی فضل امینحاجی زاده سارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.03 K)