نویسنده = عارف الدین زرنوشه فراهانیو فرامرز یوسفپور سید محسن حسینیو
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی پدیده گردش طبیعی غیرهمسو در طی حادثه قطع کامل برق)SBO( نیروگاه MELCOR بوسیلهی کد PWR
عارف الدین زرنوشه فراهانیو فرامرز یوسفپور سید محسن حسینیو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (680.83 K)