نویسنده = علیرضا اصل زعیمو اصغر صدیق زاده امیرحسین قرشی مرتضی صداقت موحد علی حیدرنیا عماد رضایی نیره زاهدنیا وحید دامیده
تعداد مقالات: 1

1 گداخت بدون نوترون در برخورد دو پلاسموید حرارتی از نوع پیکربندی میدان برگشته FRC
علیرضا اصل زعیمو اصغر صدیق زاده امیرحسین قرشی مرتضی صداقت موحد علی حیدرنیا عماد رضایی نیره زاهدنیا وحید دامیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)