نویسنده = عظیم اسمی زاده بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر فرهاد احسانیشرکت توانا تهیه شده در شرکت تواناتوسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه های اتمی
تعداد مقالات: 1

1 مهندسی کنترل نشتی میله های سوخت هسته ای به روش آنالیز و بررسی منحنی تغییرات میزان سوختن سوخت هسته ای )Burn Up(، در طول یک سیکل بهره برداری
عظیم اسمی زاده بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر فرهاد احسانیشرکت توانا تهیه شده در شرکت تواناتوسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه های اتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.4 MB)