نویسنده = عظیمخانی سارا ذوالفقارپور فرهاد ضیایی فرهود
تعداد مقالات: 2

1 بررسی خواص انعکاس نوترونهای حرارتی در بازتابندههای تک مادهای و دو مادهای
عظیمخانی سارا ذوالفقارپور فرهاد ضیایی فرهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.82 K)

2 اندازهگیری ضرایب آلبدوی نوترونهای حرارتی برای بتن حاوی باریم و بیسموت
عظیمخانی سارا ذوالفقارپور فرهاد ضیایی فرهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.47 K)